Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer/de therapeut: My Growing Self, persoonlijk vertegenwoordigt door Geertje Setton, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten en producten.

Opdrachtgever/cliënt: de persoon, de cliënt, de coachee, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van

Opdrachtgever. Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten, zowel online als offline. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten en/of producten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 3. Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken en gedeeld tijdens of in het kader van therapie en/of (wandel)coaching sessies, online programma’s, trainingen of adviesopdrachten.
 • In het geval van levensbedreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor (gevolg)schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten en producten.
 • De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een therapie en/of (wandel)coaching sessie, training, online programma of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 • Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen.
 • De opdrachtnemer zal, zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht.

Artikel 5. Intellectuele eigendom

 • Voor zover Auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 (Geheimhouding) van deze Voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 • Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, modules, werkboeken, video’s, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem of haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet gewijzigd of verwijderd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 • Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 6. Persoonsgegevens

 • Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 7. Klachtenprocedure

 • Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden, diensten en/of producten dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 • Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 8. Tarieven

De tarieven voor losse verrichtingen en trajecten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 9. Facturering en betaling

Dienstverlening voor particuliere opdrachtgevers dient door deze na de dienstverlening aan de opdrachtnemer te worden voldaan. De factuur ontvangt u via mail en dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden aan de opdrachtnemer. Dienstverlening voor opdrachtgevers niet zijnde particulieren zal door de opdrachtnemer volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet particuliere opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de opdrachtnemer te betalen. Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. De opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De opdrachtgever is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 10. Annulering

Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt, wordt niet als annulering beschouwd. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de opdrachtgever geen kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de opdrachtgever 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd. Indien een consult op verzoek van een opdrachtgever wordt verschoven naar een latere datum is de opdrachtgever bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de opdrachtnemer gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten. De opdrachtnemer is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de opdrachtgever de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2022.